ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 2,4150 2,4800
USD RUR 57,7800 64,7800
USD AMD 448,6000 628,6000
USD CHF 0,9450 1,0050
USD TRY 4,0300 4,1300
EUR USD 1,2020 1,2520
EUR GEL 2,9390 3,0690
EUR RUR 68,3490 80,7630
EUR AMD 534,3640 807,6320
EUR CHF 1,1200 1,2770
EUR TRY 4,7870 5,5300
GBP USD 1,3730 1,4330
GBP GEL 3,3160 3,5540
GBP EUR 1,0800 1,2090
GBP RUR 77,1160 93,5260
GBP AMD 602,9090 935,2630
GBP CHF 1,2640 1,4790
GBP TRY 5,4010 6,4040
RUR GEL 0,0380 0,0430
AMD GEL 0,0038 0,0055
CHF GEL 2,4030 2,6243
CHF RUR 55,8840 69,0610
CHF AMD 436,9090 690,6050
CHF TRY 3,9140 4,7280
TRY GEL 0,5550 0,6140
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები