ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 2,4250 2,4800
USD RUR 59,5300 66,5300
USD AMD 452,9600 632,9600
USD CHF 0,9610 1,0210
USD TRY 4,6470 4,7470
EUR USD 1,1370 1,1870
EUR GEL 2,7940 2,9080
EUR RUR 68,1460 78,5950
EUR AMD 508,0000 765,2630
EUR CHF 1,0830 1,2240
EUR TRY 5,2420 6,0460
GBP USD 1,2960 1,3560
GBP GEL 3,1430 3,3630
GBP EUR 1,0810 1,2040
GBP RUR 76,6590 90,8920
GBP AMD 571,4550 885,0000
GBP CHF 1,2180 1,4160
GBP TRY 5,8970 6,9920
RUR GEL 0,0370 0,0410
AMD GEL 0,0038 0,0055
CHF GEL 2,3750 2,5806
CHF RUR 57,9270 69,7460
CHF AMD 431,8180 679,1050
CHF TRY 4,4560 5,3650
TRY GEL 0,4810 0,5330
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები