ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 2,4850 2,5450
USD RUR 53,0300 60,0300
USD AMD 449,4000 629,4000
USD CHF 0,9300 0,9900
USD TRY 3,7610 3,8310
EUR USD 1,2020 1,2520
EUR GEL 3,0240 3,1480
EUR RUR 63,0000 74,9520
EUR AMD 530,5260 807,1790
EUR CHF 1,1050 1,2540
EUR TRY 4,4800 5,0860
GBP USD 1,3690 1,4290
GBP GEL 3,4020 3,6370
GBP EUR 1,0810 1,2030
GBP RUR 70,8750 86,5950
GBP AMD 596,8420 932,5640
GBP CHF 1,2430 1,4490
GBP TRY 5,0400 5,8760
RUR GEL 0,0420 0,0480
AMD GEL 0,0039 0,0057
CHF GEL 2,5100 2,7366
CHF RUR 52,2920 65,1570
CHF AMD 440,3510 701,6920
CHF TRY 3,7190 4,4210
TRY GEL 0,6190 0,6750
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები