უკან დაბრუნება ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბარი წარმოადგენს ბანკში ფულის შენახვის ყველაზე მაღალშემოსავლიან საშუალებას. ვადიანი ანაბარი იხსნება წინასწარ განსაზღვრული თანხითა და ვადით.

ანაბრის გახსნა უფასო
ანაბრის ვალუტა GEL, USD, EUR
მინიმალური თანხა 100 ერთეული
ანაბრის ვადა 3-24 თვე
დარიცხული პროცენტის გატანა ვადის ბოლოს

დღე

თვე განაკვეთი GEL USD

EUR

90-179

3-5 ნომინალური

10.50%

0.30%

--

ეფექტური

10.92% 0.30% --

180-209

6 ნომინალური 10.70% 0.40%

 --

ეფექტური

10.98% 0.40%

 --

210-269 7-8 ნომინალური 10.70% 0.40% --

ეფექტური

10.94% 0.40% --

270-364

9-11 ნომინალური 10.90% 0.60%

 --

ეფექტური

11.04% 0.60%

 --

365-449

12-14 ნომინალური 11.10% 0.70%

0.50%

ეფექტური

11.10%

0.70%

0.50%

450-539

15-17 ნომინალური 11.10%

0.70%

0.50%

ეფექტური

10.95%

0.70%

0.50%

540-569

18 ნომინალური 11.10% 0.80%

0.50%

ეფექტური

10.81% 0.80%

0.50%

570-629 19-20 ნომინალური 11.10%

0.80%

0.50%

ეფექტური

10.76%

0.80%

0.50%

630-659 21 ნომინალური 11.10%

0.80%

0.50%

ეფექტური

10.67%

0.80%

0.50%

660-729

22-23 ნომინალური 11.10%

0.80%

0.50%

ეფექტური

10.63%

0.80%

0.50%

730 24 ნომინალური 11.10%

0.90%

0.50%

ეფექტური

10.54%

0.90%

0.50%

ვადის დადგომისას, ანაბრის თანხა, დარიცხული პროცენტის თანხასთან ერთად, ჩაირიცხება იურიდიული პირის მიმდინარე ანგარიშზე

დღე

თვე

განაკვეთი GEL USD

EUR

90-179

3-5

ნომინალური

10.00% 0.25% --

ეფექტური

10.47% 0.25% --

180-209

6

ნომინალური

10.20% 0.35%

 --

ეფექტური

10.69% 0.35%

 --

210-269 7-8 ნომინალური 10.20% 0.35% --

ეფექტური

10.69% 0.35% --

270-364

9-11

ნომინალური

10.40% 0.55%

 --

ეფექტური

10.91% 0.55%

 --

365-449

12-14

ნომინალური

10.60% 0.65%

0.30%

ეფექტური

11.13% 0.65%

0.30%

450-539

15-17

ნომინალური

10.60%

0.65%

0.30%

ეფექტური

11.13%

0.65%

0.30%

540-569

18

ნომინალური

10.60%

0.75%

0.30%

ეფექტური

11.13%

0.75%

0.30%

570-629 19-20 ნომინალური

10.60%

0.75%

0.30%

ეფექტური

11.13%

0.75%

0.30%

630-659 21 ნომინალური 10.60%

0.75%

0.30%

ეფექტური

11.13%

0.75%

0.30%

660-729

22-23

ნომინალური

10.60%

0.75%

0.30%

ეფექტური

11.13%

0.75%

0.30%

730 24

ნომინალური

10.60%

0.85%

0.30%

ეფექტური

11.13%

0.85%

0.30%

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები