უკან დაბრუნება სადეპოზიტო სერტიფიკატი

სადეპოზიტო სერტიფიკატი საანაბრო პროდუქტებიდან ყველაზე მაღალი სარგებლის მიღების საუკეთესო საშუალებაა.

ამასთან, საბანკო ანაბრისგან განსხვავებით, სადეპოზიტო სერტიფიკატის მფლობელს უფლება აქვს გაასხვისოს სერტიფიკატი ვადის ამოწურვამდე ნებისმიერ დროს.

ანაბრის ვალუტა GEL, USD, EUR
მინიმალური თანხა 10 000 ერთეული
ანაბრის ვადა 6-60 თვე

გთავაზობთ სადეპოზიტო სერტიფიკატის 2 სახეობას:

ვადა (თვე)

ვადა (დღე) GEL USD

EUR

6 180-209 9% 2%

-

7-8 210-269 9% 2% -
9-11 270-364

9.25%

2.60%

-

12-14 365-449 9.75% 3%

0.65%

15-17 450-539 9.75% 3%

0.65%

18 540-569 10.15% 3.50%

0.95%

19-20 570-629 10.15% 3.50% 0.95%
21-23 630-729 10.15% 3.50% 0.95%
24 730 10.15% 3.50% 1.15%
25-35 731-1094 10.25% -

1.25%

36 1095 10.25% - 1.65%
37-47 1096-1459 10.50% -

1.90%

48-59 1460-1824 10.50% -

2.05%

60 1825 10.50% -

2.15%

ვადა (თვე)

ვადა (დღე) GEL USD

EUR

6 180-209 8.80% 2%

-

7-8 210-269 8.80% 2% -
9-11 270-364 9.05% 2.50%

-

12-14 365-449 9.55% 2.70%

0.55%

15-17 450-539 9.55% 2.85%

0.55%

18 540-569 9.95% 3.10%

0.55%

19-20 570-629 9.95% 3.10%

0.55%

21-23 630-729

9.95%

3.25%

0.55%

24 730 9.95% 3.25% 0.55%
25-35 731-1094

10.05%

-

0.55%

36 1095 10.05% -

0.55%

37-47 1096-1459 10.30% -

0.55%

48-59 1460-1824

10.30%

-

0.55%

60 1825

10.30%

-

0.55%

სადეპოზიტო სერტიფიკატის პირობები:

  დისკონტური სადეპოზიტო
სერტიფიკატი

საპროცენტო სადეპოზიტო
სერტიფიკატი

სერტიფიკატის ყიდვის ღირებულება   

მინ. 10 000 ერთეული

მინ. 10 000 ერთეული 

სერტიფიკატის ვალუტა

GEL/USD/EUR

GEL/USD/EUR

მაქსიმალური საპროცენტო
სარგებელი

10.50% 

10.30% 

სერტიფიკატის ვადა

6-60 თვე

6-60 თვე

სარგებლის გატანა

ვადის ბოლოს

ყოველთვიურად

გასხვისების საკომისიო

ნომინალური ღირებულების 0.1%, მინ. 50 ლარი

ნომინალური ღირებულების 0.1%, მინ. 50 ლარი

სადეპოზიტო სერტიფიკატით სარგებლობის ძირითადი პირობები

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები