უკან დაბრუნება აკრედიტივი

ჩვენ გთავაზობთ ყველა სახის გამოუთხოვად დოკუმენტურ აკრედიტივს იმ ქვეყნების ბენეფიციარების სასარგებლოდ, რომლებზეც არ ვრცელდება საერთაშორისო თანამეგობრობის სანქციები. 

ექსპორტიორებისთვის

 • აკრედიტივების აუთენთიფიკაცია და ავიზირება
 • აკრედიტივების ტრანსფერი
 • კონსულტაცია აკრედიტივის პირობებთან და ამ პირობების თანახმად მოთხოვნილი დოკუმენტების გაფორმებასთან დაკავშირებით
 • უცხოური საკორესპონდენტო ბანკების მიერ გახსნილი აკრედიტივების დადასტურება
 • წარმოდგენილი დოკუმენტების შემოწმება და აღმასრულებელ ბანკებში გაგზავნა
 • საექსპორტო აკრედიტივების დადასტურება და გადატვირთული საქონლის ღირებულების მოკლე პერიოდში მიღების გზით ექსპორტიორის ლიკვიდობის გაუმჯობესება

იმპორტიორებისთვის

 • კონსულტაციები ჯერ კიდევ კონტრაქტის ხელმოწერამდე
 • ყველა ტიპის აკრედიტივის გახსნა
 • აკრედიტივების დადასტურება პირველხარისხოვანი ბანკების მიერ
 • გადავადებული გადახდის ფინანსირება და დისკონტირება
 • წარმოდგენილი დოკუმენტების სისწორის გადამოწმება
 • აკრედიტივის თანხის გადახდა და სხვა
აკრედიტივის გახსნა 0.3% (მინ. 120 USD)
აკრედიტივის დადასტურება და მომსახურება შეთანხმებით
ცვლილება აკრედიტივში 120 USD
აკრედიტივის ანულირება 100 USD
აკრედიტივის ან მისი ნაწილის ტრანსფერი 0.4% (მინ. 120 USD)
აკრედიტივის დოკუმენტური შემოწმება და გადახდა 0.2% (მინ. 120 USD)
აკრედიტივის გახსნა და მომსახურება ეროვნულ ვალუტაში შეთანხმებით

 

აკრედიტივის ავიზირება 0.2% (მინ. 120 USD)
აკრედიტივის დადასტურება შეთანხმებით
ცვლილება აკრედიტივში 120 USD
აკრედიტივის ანულირება 100 USD
აკრედიტივის ან მისი ნაწილის ტრანსფერი 0.4% (მინ. 120 USD)
აკრედიტივის დოკუმენტური შემოწმება და გადახდა 0.2% (მინ. 120 USD)
სხვა ბანკის მიერ გახსნილი აკრედიტივის ავიზირება სხვა ბანკის კლიენტზე 50 USD

 

ფოსტა და კომუნიკაცია ფაქტის მიხედვით
წინასწარი ავიზირება 100 USD
სხვა დამატებითი ხარჯები ფაქტის მიხედვით

 

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები