ანგარიშების მართვა და ტარიფები

ჩვენ გთავაზობთ შემდეგი სახის საოპერაციო მომსახურებას იურიდიული პირებისთვის: 

  • კლიენტთა ანგარიშების მომსახურება
  • ნაღდ ფულთან დაკავშირებული ოპერაციები
  • უნაღდო ანგარიშსწორების ოპერაციები
  • კონვერსიის ოპერაციები
  • ოპერაციები ჩეკებზე
  • ნაღდი ფულის ინკასაცია
  • ამონაწერისა და სხვა ცნობების გაცემა

 

მიმდინარე ანგარიშის გახსნა 

10 ლარი

ამონაწერის გაცემა

უფასო

დაარქივებული ამონაწერი

უფასო

ცნობის გაცემა ქართულ ენაზე

20 ლარი

ცნობის გაცემა ინგლისურ/რუსულ ენაზე

30 ლარი

დაარქივებული დოკუმენტის აღდგენა

30 ლარი

კლიენტის მოთხოვნით ანგარიშის დახურვა

უფასო

1 წლის განმავლობაში უმოძრაო მიმდინარე ანგარიშის მომსახურება

10 ლარი (არაუმეტეს ანგარიშზე არსებული თანხისა)

იურიდიული პირების აქტიური ანგარიშების ყოველთვიური მომსახურება

2 ლარი

ანგარიშზე ნაღდი ფულის შეტანა

უფასო

რუსული რუბლის შემთხვევაში

შემოტანილი თანხის 3%

 

ლარი

0.2% (მინ. 1 ლარი)

უცხოური ვალუტა

0.6%

მოძველებული და დაზიანებული აშშ დოლარის ბანკნოტების გამოცვლა

4 %

შიდასაბანკო კონვერსია იმავდროული ვალუტირებით

ბანკის კურსით

გადარიცხვები ბანკის შიგნით (ლარი, უცხოური ვალუტა)

უფასო

გადარიცხვები ბანკის გარეთ ეროვნულ ვალუტაში

0.07% (მინ. 1 ლარი)

აშშ დოლარი / სხვა ვალუტა

0.2% (მინ. 15USD)

ევრო / გირვანქა

0.2% (მინ. 15 EUR)

ვითიბი ბანკის სისტემის გარეთ მიმღების მიერ სრული თანხის ჩარიცხვის გარანტიით უცხოურ ვალუტაში

ბანკის გარეთ უცხოურ ვალუტაში გადარიცხვის ტარიფს + 25 USD/EUR

აშშ დოლარი / სხვა ვალუტა

40 USD

ევრო / გირვანქა

50 EUR

რუსული რუბლი

20 USD

გადარიცხვის დამადასტურებელი საბუთის გაცემა კლიენტის დავალებით

15 ლარი

კლიენტის სურვილით დაარქივებული გადარიცხვის დამადასტურებელი საბუთის გაცემა

15 ლარი

გადარიცხული თანხის უკან გამოთხოვა კლიენტის დავალებით

40 USD + საკორესპოდენტო ბანკის საკომისიო

არშესრულების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების საკომისიო

7 USD

 

თბილისის ფარგლებში

შეთანხმებით

თბილისის ფარგლებს გარეთ

შეთანხმებით