უკან დაბრუნება ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბარი ბანკში ფულის განთავსების ერთ-ერთ ყველაზე მაღალშემოსავლიან საშუალებას წარმოადგენს. ვადიანი ანაბარი იხსნება წინასწარ განსაზღვრული თანხითა და ვადით, ვადის განსაზღვრა შეგიძლიათ დღეების სიზუსტით.

ანაბრის გახსნა უფასო
ანაბრის ვალუტა GEL, USD, EUR
მინიმალური თანხა 100 ერთეული
ანაბრის ვადა 3-24 თვე
სარგებლის გატანა ყოველთვიურად, ვადის ბოლოს

დღე

თვე განაკვეთი GEL USD

EUR

90-179

3-5 ნომინალური

11.00%

0.30%

--

ეფექტური

11.46% 0.30% --

180-209

6 ნომინალური 11.20% 0.40%

 --

ეფექტური

11.52% 0.40%

 --

210-269 7-8 ნომინალური 11.20% 0.40% --

ეფექტური

11.46% 0.40% --

270-364

9-11 ნომინალური 11.40% 0.60%

 --

ეფექტური

11.56% 0.60%

 --

365-449

12-14 ნომინალური 11.60% 0.70%

0.50%

ეფექტური

11.60% 0.70%

0.50%

450-539

15-17 ნომინალური 11.80% 0.70%

0.50%

ეფექტური

11.64% 0.70%

0.50%

540-569

18 ნომინალური 12.00% 0.80%

0.50%

ეფექტური

11.67% 0.80%

0.50%

570-629 19-20 ნომინალური 12.00% 0.80%

0.50%

ეფექტური

11.61% 0.80%

0.50%

630-729

21-23 ნომინალური 12.20% 0.80%

0.50%

ეფექტური

11.69% 0.80%

0.50%

730 24 ნომინალური 12.35% 0.90%

0.50%

ეფექტური

11.67% 0.90%

0.50%

ევროში გახსნილი ანაბრის მინ. ვადა 12 თვე (365 დღე)

შენიშვნა: მოცემულია მაქსიმალური ეფექტური პროცენტები

ანაბრის ვადამდე დარღვევის პირობა:
ვადამდე დარღვევის შემთხვევაში, ანაბარს ერიცხება ფაქტობრივი განთავსების ვადაზე ლარში - წლიური 2%, ხოლო აშშ დოლარსა და ევროში - 0%.

შენიშვნა:
• ვიდეობანკით გახსნილ ვადიან ანაბარს ერიცხება გაზრდილი საპროცენტო სარგებელი. კერძოდ, ლარში სტანდარტულ განაკვეთს +0.25%, ხოლო აშშ დოლარში - სტანდარტულ განაკვეთს +0.20%.

დღე

თვე

განაკვეთი GEL USD

EUR

90-179

3-5

ნომინალური

10.50% 0.25% --

ეფექტური

11.02% 0.25% --

180-209

6

ნომინალური

10.70% 0.35%

 --

ეფექტური

11.24% 0.35%

 --

210-269 7-8 ნომინალური 10.70% 0.35% --

ეფექტური

11.24% 0.35% --

270-364

9-11

ნომინალური

10.90% 0.55%

 --

ეფექტური

11.46% 0.55%

 --

365-449

12-14

ნომინალური

11.10% 0.65%

0.30%

ეფექტური

11.68% 0.65%

0.30%

450-539

15-17

ნომინალური

11.30%

0.65%

0.30%

ეფექტური

11.90%

0.65%

0.30%

540-569

18

ნომინალური

11.50%

0.75%

0.30%

ეფექტური

12.13%

0.75%

0.30%

570-629 19-20 ნომინალური

11.50%

0.75%

0.30%

ეფექტური

12.13%

0.75%

0.30%

630-729

21-23

ნომინალური

11.70%

0.75%

0.30%

ეფექტური

12.35%

0.75%

0.30%

730 24

ნომინალური

11.85%

0.85%

0.30%

ეფექტური

12.52%

0.85%

0.30%

ევროში გახსნილი ანაბრის მინ. ვადა 12 თვე (365 დღე)

შენიშვნა: მოცემულია მაქსიმალური ეფექტური პროცენტები; ეფექტური პროცენტი დაანგარიშებულია თვეში 30 დღეზე

ანაბრის ვადამდე დარღვევის პირობა:
ვადამდე დარღვევის შემთხვევაში, ანაბარს ერიცხება ფაქტობრივი განთავსების ვადაზე ლარში - წლიური 2%, ხოლო აშშ დოლარსა და ევროში - 0% (უკვე რეალიზებული სარგებელი კავდება ძირითადი თანხიდან).

შენიშვნა:
• ვიდეო ბანკით გახსნილ ვადიან ანაბარს ერიცხება გაზრდილი საპროცენტო სარგებელი. კერძოდ, ლარში სტანდარტულ განაკვეთს +0.25%, ხოლო აშშ დოლარში სტანდარტულ განაკვეთს +0.20%.

  • ირჩევთ სამი ვალუტიდან ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
  • მაღალი სარგებელი
  • სურვილისებრ, სარგებელი შეგიძლიათ გაიტანოთ ყოველთვიურად ან ვადის ბოლოს
  • საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ ანაბრის დარღვევა ან შეღავათიანი, ანაბრით უზრუნველყოფილი სესხით, სარგებლობა

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები