უკან დაბრუნება სადეპოზიტო სერტიფიკატი

სადეპოზიტო სერტიფიკატი საანაბრო პროდუქტებიდან ყველაზე მაღალი სარგებლის მიღების საუკეთესო საშუალებაა.

ამასთან, საბანკო ანაბრისგან განსხვავებით, სადეპოზიტო სერტიფიკატის მფლობელს უფლება აქვს გაასხვისოს სერტიფიკატი ვადის ამოწურვამდე ნებისმიერ დროს.

ანაბრის ვალუტა GEL, USD, EUR
მინიმალური თანხა 10,000
ანაბრის ვადა 24 თვე

ვითიბი ბანკი სერტიფიკატის 2 სახეობას გთავაზობთ:

დისკონტური სადეპოზიტო სერტიფიკატის ნომინალური ღირებულება განისაზღვრება სერტიფიკატის შეძენისთანავე, ხოლო გაყიდვა ხორციელდება სერტიფიკატის ნომინალურ ღირებულებაზე ნაკლებ ფასად.  
დისკონტური სერტიფიკატის შეძენის ფასი შემდეგნაირად დგინდება:

სერტიფიკატის ნომინალურ ღირებულებას გამოკლებული წინასწარ შეთანხმებული დისკონტი. სერტიფიკატის ვადის ბოლოს კი მფლობელი მიიღებს სრულ ნომინალურ ღირებულებას. დისკონტით გათვალისწინებული თანხა წარმოადგენს მფლობელის მიერ ვადის ბოლოს მისაღებ საპროცენტო სარგებელს.
მაგალითი: დისკონტური სადეპოზიტო სერტიფიკატის შემდეგი პირობებით შეძენის შემთხვევაში:
ვადა - 12 თვე
სერტიფიკატის ყიდვის ღირებულება - 10 000 ლარი
სერტიფიკატის წლიური საპროცენტო სარგებლის განაკვეთი - 9.75% (დისკონტი = 975 ლარს)
სერტიფიკატის ნომინალური ღირებულება (ანაბრის თანხა ვადის ბოლოს) იქნება - 10 975 ლარი (სერტიფიკატის ყიდვის ღირებულებას + დისკონტით გათვალისწინებული თანხა)

დისკონტური სადეპოზიტო სერტიფიკატის საპროცენტო განაკვეთები:

ვადა (თვე)

ვადა (დღე) განაკვეთი GEL USD

EUR

6 180-209 ნომინალური 9.15% 1.20%

-

ეფექტური

9.36% 1.20%

-

7-8 210-269 ნომინალური 9.35% 1.20% -

ეფექტური

9.49% 1.20% -
9-11 270-364 ნომინალური

9.55%

1.50%

-

ეფექტური

9.59% 1.50%

-

12-14 365-449 ნომინალური 9.75% 1.80%

0.75%

ეფექტური

9.67% 1.80%

0.75%

15-17 450-539 ნომინალური 9.95% 1.90%

0.75%

ეფექტური

9.75% 1.89%

0.75%

18 540-569 ნომი ნალური 10.05% 2.00%

0.75%

ეფექტურ   

9.81% 1.99%

0.75%

19-20 570-629 ნომი ნალური 10.10% 2.00%

0.75%

ეფექტურ 

9.78% 1.99%

0.75%

21-23 630-719          ნომი ნალური 10.25% 2.10%

0.75%

ეფექტურ 

9.81% 2.08%

0.75%

24 720 ნომინალური 10.35% 2.15%

0.75%

ეფექტურ 

9.86% 2.13%

0.75%

საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატის შეძენა ხორციელდება ნომინალური ღირებულებით.
საპროცენტო სარგებლის დარიცხვა და გადახდა ხორციელდება ყოველთვიურად.
სერტიფიკატის ვადის ბოლოს მფლობელი იღებს სერტიფიკატის ნომინალური ღირებულების ტოლ თანხას.

მაგალითი: საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატის შემდეგი პირობებით შეძენის შემთხვევაში:
ვადა - 12 თვე
სერტიფიკატის ნომინალური (ყიდვის) ღირებულება - 10 000 ლარი
სერტიფიკატის წლიური საპროცენტო სარგებლის განაკვეთი - 9.25%
მფლობელი ყოველთვიურად სარგებლის სახით მიიღებს 77.08 ლარს (წელიწადში 925 ლარი)
სერტიფიკატის ნომინალური ღირებულება (ანაბრის თანხა) ვადის ბოლოს იქნება - 10 000 ლარი

საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატის საპროცენტო განაკვეთები:

ვადა (თვე)

ვადა (დღე) განაკვეთის ტიპი GEL USD

EUR

6 180-209 ნომინალური 8.65% 1.15%

-

ეფექტური

9% 1.16%

-

7-8 210-269 ნომინალური 8.85% 1.15% -

ეფექტური

9.22% 1.16% -
9-11 270-364 ნომინალური 9.05% 1.45%

-

ეფექტური

9.43% 1.46%

-

12-14 365-449 ნომინალური 9.25% 1.75%

0.55%

ეფექტური

9.65% 1.76%

0.55%

15-17 450-539 ნომინალური

9.45%

1.85%

0.55%

ეფექტური

9.87%

1.87%

0.55%

18 540-569 ნომინალური

9.55%

1.95%

0.55%

ეფექტური

9.98%

1.97%

0.55%

19-20 570-629 ნომინალური

9.60%

1.95%

0.55%

ეფექტური

10.03%

1.97%

0.55%

21-23 630-719 ნომინალური

9.75%

2.05%

0.55%

ეფექტური

10.20%

2.07%

0.55%

24 720 ნომინალური

9.85%

2.10%

0.55%

ეფექტური

10.31%

2.12%

0.55%

სადეპოზიტო სერტიფიკატის პირობები:

  დისკონტური სადეპოზიტო
სერტიფიკატი

საპროცენტო სადეპოზიტო
სერტიფიკატი

სერტიფიკატის ყიდვის ღირებულება   

მინ. 10 000 ერთეული

მინ. 10 000 ერთეული 

სერტიფიკატის ვალუტა

GEL/USD/EUR

GEL/USD/EUR

სერტიფიკატის ვადა

6-24 თვე

6-24 თვე

სარგებლის გატანა

ვადის ბოლოს

ყოველთვიურად

გასხვისების საკომისიო

ნომინალური ღირებულების 0.1%, მინ. 50 ლარი

ნომინალური ღირებულების 0.1%, მინ. 50 ლარი

სადეპოზიტო სერტიფიკატით სარგებლობის ძირითადი პირობები

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები