უკან დაბრუნება VTB & UNICARD

ვითიბი ბანკის და უნიქარდის ერთობლივი ბარათი წარმოადგენს Visa Classic ტიპის სადებეტო ბარათს, რომელიც სტანდარტული საბანკო ბარათისა და უნიქარდის ბარათის ყველა ფუნქციას აერთიანებს. ერთობლივი ბარათი საშუალებას გაძლევთ მოახდინოთ ანგარიშსწორება სავაჭრო/მომსახურების ობიექტებში და დააგროვოთ უნიქარდის ქულები.

ქულების დაგროვება შესაძლებელია საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ სავაჭრო/მომსახურების ობიექტში ნებისმიერი ბანკის პოს-ტერმინალში ერთობლივი ბარათით გადახდისას. გარდა ამისა, თუ სავაჭრო/მომსახურების ობიექტი ამავდროულად არის უნიქარდის პარტნიორი ობიექტი, ბარათით გადახდისას დამატებით გროვდება უნიქარდის ქულები, ობიექტთან შეთანხმებული პირობების შესაბამისად. 

დაგროვილი ქულების განაღდება შესაძლებელია უნიქარდის პირობების შესაბამისად.

დაგროვილი ქულების შესახებ ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია კომპანია უნიქარდის ვებგვერდზე ავტორიზაციის გავლის შემდგომ.

ბარათის ვადა

2 წელი

ბარათის დამზადების ღირებულება

ბანკის ფილიალებში - 5 ლარი, Unicard-ის ოფისებში - 0 ლარი

ბარათის მომსახურების საკომისიო

წლიური 0 ლარი

ბარათის ტიპი

Visa Classic

ანგარიშის გახსნა უფასო
ყოველთვიური საკომისიო 0 ლარი
ბარათის დამზადება ვითიბი ბანკის ფილიალებში - 5 ლარი, Unicard-ის ოფისებში - 0 ლარი
სასწრაფო ბარათის დამზადება N/A
ბარათის აღდგენა (პინ კოდის დავიწყებისას, ბარათის დაზიანებისას, დაკარგვისას)

ვითიბი ბანკის ფილიალებში - 5 ლარი, Unicard-ის ოფისებში - 0 ლარი

მინიმალური შეუმცირებადი ნაშთი ანგარიშზე არ მოითხოვება
წლიური დარიცხვა საბარათე ანგარიშზე 0%
დარიცხვა არასანქცირებულ ოვერდრაფტზე 0.1% ყოველდღიურად
განაღდების დღიური ლიმიტი
ვითიბი ბანკში ულიმიტოდ

ბანკომატებსა და სხვა ბანკების პოს ტერმინალებში

5,000 ლარი

სავაჭრო და მომსახურების ობიექტების პოს ტერმინალებსა და ინტერნეტში

10,000 ლარი

თანხის განაღდება
ვითიბი ბანკში ლარში 0.3%, მინ. 1 ლარი
ვითიბი ბანკში უცხოურ ვალუტაში 0.6%
პარტნიორ ბანკში* პარტნიორი ბანკის ტარიფს +2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR
საქართველოს სხვა ბანკებში სხვა ბანკის ტარიფს +2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR
საზღვარგარეთ

N/A

თანხის განაღდება ბანკომატში
ვითიბი ბანკის ბანკომატში 0%
პარტნიორი ბანკის ბანკომატში* 0.5%, მინ. 0.5 GEL/USD/EUR/GBP, 15 RUR
სხვა ბანკის ბანკომატში საქართველოში 3.5%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR
საზღვარგარეთ N/A
უნაღდო ანგარიშსწორება
სავაჭრო ობიექტში ანგარიშსწორების საკომისიო 0%
ინტერნეტით ანგარიშსწორების საკომისიო 0%
გადარიცხვები ანგარიშიდან
ბანკის შიგნით 0%
ბანკის გარეთ ეროვნულ ვალუტაში 0.1%, მინ 1 ლარი
ბანკის გარეთ უცხოურ ვალუტაში 0.2%, მინ. 15 USD-ის ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში
ბარათის სტოპ სიაში შეტანა
ადგილობრივი უფასო
საერთაშორისო 50 USD კვირაში
პინ კოდის შეცვლა 1 ლარი

პინ კოდის აღდგენა

1 ლარი

* თიბისი ბანკი, ხალიკ ბანკი საქართველო, ბაზისბანკი, ფინკა ბანკი საქართველო, კავკასიის განვითარების ბანკი-საქართველო
** ტარიფი მოქმედებს შემდეგ ქვეყნებში: რუსეთი, უკრაინა, ბელარუსი, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი

  • ქულების დაგროვება შესაძლებელია საქართველოს მასშტაბით ნებისმიერ სავაჭრო/მომსახურების ობიექტში ერთობლივი ბარათით ჩატარებულ თითოეულ ტრანზაქციაზე;
  • ერთობლივი ბარათით ანგარიშსწორებისას გროვდება უნიქარდის უფრო მეტი ქულა; 
  • ბარათის დამზადება და მომსახურება უფასოა; 
  • ბარათის გაცემა ხდება მომენტალურად. 
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები