უკან დაბრუნება პაკეტური შეთავაზება GOLD

დაზოგეთ დრო და ენერგია, ისარგებლეთ ვითიბი ბანკის პაკეტური შეთავაზებით. მართეთ საკუთარი ფინანსური ინსტრუმენტები სწრაფად, მარტივად და კომფორტულად.

პაკეტური შეთავაზების საკომისიო თვეში

6 GEL

პაკეტზე რეგისტრაციის ერთჯერადი საკომისიო

20 GEL

პაკეტში შემავალი პროდუქტები:

  • ბარათი VISA Gold / Mastercard Gold
  • მულტისავალუტო მიმდინარე ანგარიში
  • Pay Sticker
  • ინტერნეტ ბანკი
  • მობაილ ბანკი
  • ვიდეო ბანკი
  • SMS მომსახურება
  • ავტომატური გადარიცხვები (Direct Debit, Standing Order)
  • ქოლ–სერვისი

განსაკუთრებული პირობები:

საბანკო პროდუქტებისა და  პაკეტის მომსახურების საკომისიოს პირველი გადახდა ხორციელდება პაკეტის დარეგისტრირებიდან ერთ თვეში, ხოლო ყოველი შემდგომი გადახდა ხორციელდება ყოველთვიურად. 
უფასო და ნულოვანი ტარიფის მქონე მომსახურების ღირებულება შედის პაკეტური შეთავაზების მომსახურების ფასში.

  საცალოდ შეძენისას

პაკეტური შეთავაზების GOLD შეძენისას

ანგარიშის გახსნა

10 GEL

0

ანგარიშების მომსახურების ყოველთვიური კონსოლიდირებული საკომისიო

1.5 GEL 0

ამონაწერი

აქტიური ანგარიშიდან ქართულ/უცხოურ ენაზე

0

0

დახურული ანგარიშიდან ქართულ/უცხოურ ენაზე

20 GEL

20 GEL

ცნობის გაცემა

აქტიური ანგარიშიდან ქართულ/უცხოურ ენაზე

20 GEL

20 GEL

დახურული ანგარიშიდან ქართულ/უცხოურ ენაზე

30 GEL

30 GEL

ცნობა საელჩოში/საკონსულოში წარსადგენად

20 GEL

20 GEL

არქივიდან დოკუმენტის აღდგენა

დოკუმენტის აღდგენა აქტიური ანგარიშიდან

10 GEL

10 GEL

დოკუმენტის აღდგენა დახურული ანგარიშიდან

50 GEL

50 GEL

ნაღდ ფულთნ დაკავშირებული ოპერაციები

ანგარიშზე ნაღდი ფულის შეტანა

0

0

რუსული რუბლის შემთხვევაში

3%

3%

ნაღდი ფულის გაცემა

ნაღდი ფულის გაცემა ლარში

0.6% მინ. 1 GEL

0.2% მინ 1 GEL

ნაღდი ფულის გაცემა უცხოურ ვალუტაში

0.6%

0.3%

კონვერსიის ოპერაციები

შიდასაბანკო კონვერსია იმავდროული ვალუტირებით

ბანკის კურსით

ბანკის კურსით

კონვერტაცია ინტერნეტ/მობაილ ბანკით შესრულებულ ოპერაციებზე

ბანკის ყიდვის კურსს პლიუს (+) 0.01 პუნქტი,
ბანკის გაყიდვის კურსს მინუს (-) 0.01 პუნქტი

ბანკის ყიდვის კურსს პლიუს (+) 0.01 პუნქტი,
ბანკის გაყიდვის კურსს მინუს (-) 0.01 პუნქტი

ანგარიშსწორების ოპერაციები

გადარიცხვები ბანკის შიგნით ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში

0

0

გადარიცხვები ბანკის გარეთ ეროვნულ ვალუტაში

0.1% მინ. 1 GEL

0.07% მინ. 1 GEL

გადარიცხვები ბანკის გარეთ უცხოურ ვალუტაში

0.2% მინ. 15 USD–ის ეკვ. შესაბამის ვალუტაში

0.2% მინ. 15USD-მაქს. 150 USD-ის ეკვ. შესაბამის ვალუტაში

ერთჯერადი გადარიცხვები ანგარიშის გაუხსნელად

ლარი

0.1% მინ. 1 GEL

-

უცხოური ვალუტა

0.6% მინ. 15USD-ის ეკვ. შესაბამის ვალუტაში

-

შესრულებული საგადასახადო დავალების ცვლილება/ანულირება/თანხის მოძიება 6 თვემდე ვადით

აშშ დოლარი

50 USD

50 USD

ევრო/სხვა ვალუტა

50 EUR

50 EUR

რუსული რუბლი

50 USD

50 USD

კლიენტის სურვილით გადარიცხვის დამადასტურებელი საბუთის გაცემა (SWIFT ამონაწერი)

10 GEL

10 GEL

კლიენტის დავალებით გადარიცხული თანხის უკან გამოთხოვა

40 USD + საკორესპოდენტო ბანკის საკომისიო

40 USD + საკორესპოდენტო ბანკის საკომისიო

გარანტირებული გადარიცხვა

აშშ დოლარში გარანტირებული გადარიცხვის საკომისიო

ვალუტაში გადარიცხვის ტარიფს + 25 USD

ვალუტაში გადარიცხვის ტარიფს + 25 USD

ევროში გარანტირებული გადარიცხვის საკომისიო

ვალუტაში გადარიცხვის ტარიფს + 25 EUR

ვალუტაში გადარიცხვის ტარიფს + 25 EUR

ინდივიდუალური სეიფებით სარგებლობა

მცირე სეიფი (ცენტრალური ფილიალის გარდა)

1 დღე - 0.8 ლარი, 1 თვე - 20 ლარი

1 დღე - 0.8 ლარი, 1 თვე - 20 ლარი

დიდი სეიფი (ცენტრალური ფილიალის გარდა)

1 დღე - 2 ლარი, 1 თვე - 25 ლარი

1 დღე - 2 ლარი, 1 თვე - 25 ლარი

მცირე სეიფი

1 დღე - 0.7 ლარი

1 დღე - 0.7 ლარი

საშუალო სეიფი

1 დღე - 1 ლარი

1 დღე - 1 ლარი

დიდი სეიფი

1 დღე - 2 ლარი

1 დღე - 2 ლარი

ექსტრა სეიფი

1 დღე - 3 ლარი

1 დღე - 3 ლარი

ბარათები Visa Gold / MC Gold

ბარათის მომსახურების ყოველწლიური საკომისიო

150 ლარი

უფასო

დამატებითი ბარათის დამზადება

N/A

20 ლარი

სასწრაფო ბარათის დამზადება

ბარათის დამზადების ღირებულებას + 15 ლარი

ბარათის დამზადების ღირებულებას + 15 ლარი

ბარათის აღდგენა (პინ კოდის დავიწყებისას, ბარათის დაზიანებისას, დაკარგვისას)

20 ლარი

5 ლარი

მინიმალური შეუმცირებადი ნაშთი ანგარიშზე

0 ლარი

0 ლარი

წლიური დარიცხვა საბარათე ანგარიშზე

0%

0%

დარიცხვა არასანქცირებულ გახარჯვაზე

0.1% ყოველდღიურად

0.1% ყოველდღიურად

განაღდების დღიური ლიმიტი

ვითიბი ბანკში

შეუზღუდავი

შეუზღუდავი

ბანკომატებსა და სხვა ბანკების პოს ტერმინალებში

10 000 ლარი

10 000 ლარი

სავაჭრო და მომსახურების ობიექტების პოს ტერმინალებსა და ინტერნეტში

20 000 ლარი

20 000 ლარი

ბარათის სტოპ სიაში შეტანა

ადგილობრივი

უფასო

უფასო

საერთაშორისო

50 USD კვირაში

50 USD კვირაში

თანხის განაღდების საკომისიო

ვითიბი ბანკში ლარში

0.6%, მინ. 1 ლარი

0.2%, მინ. 1 ლარი

ვითიბი ბანკში უცხოურ ვალუტაში

0.6%

0.3%

პარტნიორ ბანკში*

პარტნიორი ბანკის ტარიფს +2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR

პარტნიორი ბანკის ტარიფს +2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR

საქართველოს და საზღვარგარეთის სხვა ბანკში

სხვა ბანკის ტარიფს +2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR

სხვა ბანკის ტარიფს +2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR

ვითიბი ბანკის ბანკომატში

0.5%, მინ. 0.5 GEL/USD/EUR/GBP, 15 RUR

0%

პარტნიორი ბანკის ბანკომატში*

0.5%, მინ. 0.5 GEL/USD/EUR/GBP, 15 RUR

0%

სხვა ბანკის ბანკომატში

2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR

2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR

საზღვარგარეთ ვითიბი ჯგუფის ბანკომატში**

0.5%, მინ. 0.5 GEL/USD/EUR/GBP, 15 RUR

0.5%, მინ. 0.5 GEL/USD/EUR/GBP, 15 RUR

უნაღდო ანგარიშსწორება

სავაჭრო ობიექტში ანგარიშსწორების საკომისიო

0%

0%

ინტერნეტით ანგარიშსწორების საკომისიო

0%

0%

ანგარიშსწორება საზოგადოებრივ ტრანსპორტში თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (მეტრო, ავტობუსები, საბაგირო)

მგზავრობის სტანდარტულ საფასურს + 0.10 ლარი

მგზავრობის სტანდარტულ საფასურს + 0.10 ლარი

პინ კოდის შეცვლა

1 ლარი

1 ლარი

პინ კოდის აღდგენა

1 ლარი

1 ლარი

კლიენტისთვის ბარათის მიწოდება კურიერის მეშვეობით

10 ლარი

10 ლარი

* თიბისი ბანკი, ხალიკ ბანკი საქართველო, ბაზისბანკი,ფინკა ბანკი საქართველო, კავკასიის განვითარების ბანკი-საქართველო
** ტარიფი მოქმედებს შემდეგ ქვეყნებში: რუსეთი, უკრაინა, ბელარუსი, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები