ტარიფები

 
საცალოდ შეძენისას
STANDARD CLASSIC
GOLD
ანგარიშის გახსნა
10 GEL 0 0 0
 
საცალოდ შეძენისას
STANDARD CLASSIC
GOLD
ქართულ/უცხოურ
ენაზე (აქტიური
ანგარიშიდან)
0 0 0 0
ქართულ/უცხოურ
ენაზე (დახურული
ანგარიშიდან)
20 GEL 20 GEL 20 GEL 20 GEL
 
საცალოდ შეძენისას
STANDARD CLASSIC
GOLD

ქართულ ენაზე
(აქტიური
ანგარიშიდან)

20 GEL 20 GEL 20 GEL 20 GEL

ქართულ/უცხოურ
ენაზე (დახურული
ანგარიშიდან)

30 GEL 30 GEL 30 GEL 30 GEL
ცნობა
საელჩოში/საკონსულოში წარსადგენად
20 GEL 20 GEL 20 GEL 20 GEL
 
საცალოდ შეძენისას
STANDARD CLASSIC
GOLD
დოკუმენტის
აღდგენა აქტიური
ანგარიშიდან
10 GEL 10 GEL 10 GEL 10 GEL
დოკუმენტის
აღდგენა
დახურული
ანგარიშიდან
50 GEL 50 GEL 50 GEL 50 GEL
კლიენტის
მოთხოვნით
ანგარიშის
დახურვა
0 0 0 0
ანგარიშების
მომსახურების
ყოველთვიური
საკომისიო
1.5 GEL 0 0 0
 
საცალოდ შეძენისას
STANDARD CLASSIC
GOLD
ანგარიშზე ნაღდი
ფულის შეტანა
0 0 0 0
რუსული რუბლის
შემთხვევაში
3% 3% 3% 3%

უფასო და ნულოვანი ტარიფის მქონე მომსახურების ღირებულება შედის ანგარიშებისა და პაკეტური შეთავაზების მომსახურების ფასში

 
საცალოდ შეძენისას
STANDARD CLASSIC
GOLD
ნაღდი ფულის
გაცემა ლარში
0.6% მინ. 1 GEL 0.5% მინ. 1 GEL 0.35% მინ. 1 GEL 0.2% მინ. 1 GEL
ნაღდი ფულის
გაცემა უცხოურ
ვალუტაში
0.6% 0.5% 0.4%

0.3%

მოძველებული და
დაზიანებული აშშ
დოლარის/ევროს
ბანკნოტების
გამოცვლა
4% 4% 4% 4%
ბანკნოტების
შემოწმება
0.1% მინ. 5 GEL 0.1% მინ. 5 GEL 0.1% მინ. 5 GEL 0.1% მინ. 5 GEL
 
საცალოდ შეძენისას
STANDARD CLASSIC
GOLD
25 ფურცლიანი
10 GEL 10 GEL 10 GEL 10 GEL
 
საცალოდ შეძენისას
STANDARD CLASSIC
GOLD
შიდასაბანკო
კონვერსია
იმავდროული
ვალუტირებით
ბანკის კურსით ბანკის კურსით ბანკის კურსით ბანკის კურსით

კონვერტაცია ინტერნეტ/მობაილ ბანკით შესრულებულ ოპერაციებზე 

ბანკის ყიდვის კურსს პლიუს (+) 0.01 პუნქტი,
ბანკის გაყიდვის კურსს მინუს (-) 0.01 პუნქტი
ბანკის ყიდვის კურსს პლიუს (+) 0.01 პუნქტი,
ბანკის გაყიდვის კურსს მინუს (-) 0.01 პუნქტი
ბანკის ყიდვის კურსს პლიუს (+) 0.01 პუნქტი,
​​​​​​​ბანკის გაყიდვის კურსს მინუს (-) 0.01 პუნქტი

ბანკის ყიდვის კურსს პლიუს (+) 0.01 პუნქტი,
​​​​​​​ბანკის გაყიდვის კურსს მინუს (-) 0.01 პუნქტი

 
საცალოდ შეძენისას
STANDARD CLASSIC
GOLD
გადარიცხვები
ბანკის შიგნით
ეროვნულ და უცხოურ
ვალუტაში
0 0 0 0
გადარიცხვები
ბანკის გარეთ
ეროვნულ ვალუტაში
0.1% მინ. 1 GEL 0.1% მინ. 1 GEL 0.07% მინ. 1 GEL 0.07% მინ. 1 GEL
გადარიცხვები
ბანკის გარეთ
უცხოურ ვალუტაში
0.2% მინ. 15 USD-ის ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში 0.2% მინ. 15 USD-მაქს. 500 USD-ის ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში 0.2% მინ. 15 USD-მაქს. 250 USD-ის ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში 0.2% მინ. 15 USD-მაქს. 150 USD-ის ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში
 
საცალოდ შეძენისას
STANDARD CLASSIC
GOLD
ლარი
0.1% მინ. 1 GEL X X X
უცხოური ვალუტა
0.6% მინ. 15 USD-ის ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში X X X
 
საცალოდ შეძენისას
STANDARD CLASSIC
GOLD
აშშ დოლარი
50 USD 50 USD 50 USD 50 USD
EUR / სხვა ვალუტა 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR
რუსული რუბლი 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD
კლიენტის
სურვილით
გადარიცხვის
დამადასტურებელი
საბუთის გაცემა
(SWIFT ამონაწერი)
10 GEL 10 GEL 10 GEL 10 GEL
კლიენტის
დავალებით
გადარიცხული
თანხის უკან
გამოთხოვა
40 USD + საკორესპოდენტო ბანკის საკომისიო (არსებობის შემთხვევაში)
 
საცალოდ შეძენისას
STANDARD CLASSIC
GOLD
აშშ დოლარსა და
ევროში
გარანტირებული
გადარიცხვის
საკომისიო
ვალუტაში გადარიცხვის ტარიფს + 25 USD / EUR
 
საცალოდ შეძენისას
STANDARD CLASSIC
GOLD
Standing Order
რეგისტრაცია და
მომსახურება
5 GEL უფასო უფასო უფასო
Direct Debit
რეგისტრაცია და
მომსახურება
5 GEL უფასო უფასო უფასო
 
საცალოდ შეძენისას
STANDARD CLASSIC
GOLD
მცირე სეიფი  
(ცენტრალური
ფილიალის გარდა)
1 დღე - 0.8 GEL, 1 თვე - 20 GEL
დიდი სეიფი
(ცენტრალური
ფილიალის გარდა)
1 დღე - 2 GEL, 1 თვე - 25 GEL
მცირე სეიფი 1 დღე - 0.7 GEL
საშუალო სეიფი 1 დღე - 1 GEL
დიდი სეიფი 1 დღე - 2 GEL
ექსტრა სეიფი
1 დღე - 3 GEL
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები