ტარიფები

 
საცალოდ შეძენისას
ანგარიშის გახსნა
10 GEL
ანგარიშის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო

2 GEL

უმოძრაო ანგარიშის ყოველთვიური საკომისიო*

10 GEL

*მიმდინარე/საბარათე ანგარიში, რომელზეც 2 წლის განმავლობაში არ ყოფილა ბრუნვა და კლიენტის ასეთ ანგარიშებზე ჯამური დადებითი ნაშთი მერყეობს 0.11 - 99.99 ლარის /ეკვ. დიაპაზონში. რამდენიმე უმოძრაო ანგარიშის შემთხვევაში, კლიენტს ეჭრება მხოლოდ ერთი საკომისიო. 

 
საცალოდ შეძენისას
აქტიური ანგარიშიდან
უფასო

ამონაწერი დახურული ანგარიშიდან ქართულ / უცხო ენაზე (დახურვის თარიღამდე მაქსიმუმ ორი წლის ამონაწერი)

უფასო

ამონაწერი დახურული ანგარიშიდან ქართულ / უცხო ენაზე (დახურვის თარიღამდე ორ წელზე მეტი პერიოდის)

20 GEL

 
საცალოდ შეძენისას

აქტიური ანგარიშიდან

20 GEL

დახურული ანგარიშიდან

30 GEL
დავალიანების შესახებ

20 GEL

საელჩოში/საკონსულოში წარსადგენად
20 GEL
 
საცალოდ შეძენისას
დოკუმენტის აღდგენა აქტიური ანგარიშიდან
40 GEL
დოკუმენტის აღდგენა დახურული ანგარიშიდან 50 GEL
კლიენტის მოთხოვნით ანგარიშის დახურვა 0
ანგარიშების მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო
1.5 GEL
 
საცალოდ შეძენისას
ანგარიშზე ლარის და აშშ დოლარის შეტანა

> 1,500 ლარზე / 500 აშშ დოლარზე - უფასო
≤1,500 ლარზე / 500 აშშ დოლარზე - უფასო (ნაღდი ფულის მისაღები აპარატიდან) 
≤1,500 ლარზე / 500 აშშ დოლარზე - 2 ლარი (ბანკის სალაროდან)

ანგარიშზე რუსული რუბლის შეტანა 3%
ანგარიშზე სხვა ვალუტების შეტანა უფასო

უფასო და ნულოვანი ტარიფის მქონე მომსახურების ღირებულება ინტეგრირებულია სხვა ტარიფების ფასში

 
საცალოდ შეძენისას
ნაღდი ფულის გაცემა ლარში
0.6% მინ. 1 GEL
ნაღდი ფულის გაცემა უცხოურ ვალუტაში 0.6%
მოძველებული და დაზიანებული აშშ დოლარის/ევროს ბანკნოტების გამოცვლა 10%
ბანკნოტების შემოწმება
0.1% მინ. 10 GEL
 
საცალოდ შეძენისას
შიდასაბანკო კონვერსია იმავდროული ვალუტირებით
ბანკის კურსით

კონვერტაცია ინტერნეტ/მობაილ ბანკით შესრულებულ ოპერაციებზე

ბანკის ყიდვის კურსს პლიუს (+) 0.01 პუნქტი,
ბანკის გაყიდვის კურსს მინუს (-) 0.01 პუნქტი
 
საცალოდ შეძენისას
გადარიცხვები ბანკის შიგნით ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში
0
გადარიცხვები ბანკის გარეთ ეროვნულ ვალუტაში 0.1% მინ. 1 GEL
გადარიცხვები ბანკის გარეთ უცხოურ ვალუტაში
0.2% მინ. 15 USD-ის ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში
 
საცალოდ შეძენისას
ლარი
0.1% მინ. 1 GEL
 
საცალოდ შეძენისას
აშშ დოლარი
50 USD
EUR / სხვა ვალუტა 50 EUR
რუსული რუბლი 50 USD
კლიენტის სურვილით გადარიცხვის დამადასტურებელი საბუთის გაცემა (SWIFT ამონაწერი) 10 GEL
კლიენტის დავალებით გადარიცხული თანხის უკან გამოთხოვა
40 USD + საკორესპოდენტო ბანკის საკომისიო (არსებობის შემთხვევაში)
 
საცალოდ შეძენისას
აშშ დოლარსა და ევროში გარანტირებული გადარიცხვის საკომისიო
ვალუტაში გადარიცხვის ტარიფს + 25 USD / EUR
 
საცალოდ შეძენისას
Standing Order რეგისტრაცია და მომსახურება
5 GEL
Direct Debit რეგისტრაცია და მომსახურება
5 GEL

დეტალურ ინფორმაციას კომუნალური და სხვა ტიპის გადახდების ტარიფების შესახებ, პროვაიდერების ჭრილში, იხილავთ მოცემულ ბმულზე

 
საცალოდ შეძენისას

სეიფით სარგებლობის მინიმალური ვადა

14 დღე 

სეიფით სარგებლობის მაქსიმალური ვადა

შეუზღუდავი

სეიფის გასაღების დაკარგვის /დაზიანების საკომისიო

200 ლარი

მცირე სეიფი   (ცენტრალური ფილიალის გარდა)
1 დღე - 1 GEL, 1 თვე - 25 GEL
დიდი სეიფი (ცენტრალური ფილიალის გარდა) 1 დღე - 2.5 GEL, 1 თვე - 30 GEL
მცირე სეიფი 1 დღე - 1 GEL
საშუალო სეიფი 1 დღე - 1.5 GEL
დიდი სეიფი 1 დღე - 2.5 GEL
ექსტრა სეიფი
1 დღე - 3.5 GEL
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები