ტარიფები

 
საცალოდ შეძენისას
ანგარიშის გახსნა
10 GEL
  ანგარიშის ყოველთვიური მომსახურება

2 GEL

უმოძრაო ანგარიშის ყოველთვიური საკომისიო

10 GEL

 
საცალოდ შეძენისას
აქტიური ანგარიშიდან
0
დახურული ანგარიშიდან
20 GEL
 
საცალოდ შეძენისას

აქტიური ანგარიშიდან

20 GEL

დახურული ანგარიშიდან

30 GEL
დავალიანების შესახებ

20 GEL

საელჩოში/საკონსულოში წარსადგენად
20 GEL
 
საცალოდ შეძენისას
დოკუმენტის აღდგენა აქტიური ანგარიშიდან
40 GEL
დოკუმენტის აღდგენა დახურული ანგარიშიდან 50 GEL
კლიენტის მოთხოვნით ანგარიშის დახურვა 0
ანგარიშების მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო
1.5 GEL
 
საცალოდ შეძენისას
ანგარიშზე ლარის და აშშ დოლარის შეტანა

> 1,500 ლარზე / 500 აშშ დოლარზე - უფასო
≤1,500 ლარზე / 500 აშშ დოლარზე - უფასო (ნაღდი ფულის მისაღები აპარატიდან) 
≤1,500 ლარზე / 500 აშშ დოლარზე - 2 ლარი (ბანკის სალაროდან)

ანგარიშზე რუსული რუბლის შეტანა 3%
ანგარიშზე სხვა ვალუტების შეტანა უფასო

უფასო და ნულოვანი ტარიფის მქონე მომსახურების ღირებულება ინტეგრირებულია სხვა ტარიფების ფასში

 
საცალოდ შეძენისას
ნაღდი ფულის გაცემა ლარში
0.6% მინ. 1 GEL
ნაღდი ფულის გაცემა უცხოურ ვალუტაში 0.6%
მოძველებული და დაზიანებული აშშ დოლარის/ევროს ბანკნოტების გამოცვლა 10%
ბანკნოტების შემოწმება
0.1% მინ. 10 GEL
 
საცალოდ შეძენისას
შიდასაბანკო კონვერსია იმავდროული ვალუტირებით
ბანკის კურსით

კონვერტაცია ინტერნეტ/მობაილ ბანკით შესრულებულ ოპერაციებზე

ბანკის ყიდვის კურსს პლიუს (+) 0.01 პუნქტი,
ბანკის გაყიდვის კურსს მინუს (-) 0.01 პუნქტი
 
საცალოდ შეძენისას
გადარიცხვები ბანკის შიგნით ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში
0
გადარიცხვები ბანკის გარეთ ეროვნულ ვალუტაში 0.1% მინ. 1 GEL
გადარიცხვები ბანკის გარეთ უცხოურ ვალუტაში
0.2% მინ. 15 USD-ის ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში
 
საცალოდ შეძენისას
ლარი
0.1% მინ. 1 GEL
უცხოური ვალუტა
0.6% მინ. 15 USD-ის ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში
 
საცალოდ შეძენისას
აშშ დოლარი
50 USD
EUR / სხვა ვალუტა 50 EUR
რუსული რუბლი 50 USD
კლიენტის სურვილით გადარიცხვის დამადასტურებელი საბუთის გაცემა (SWIFT ამონაწერი) 10 GEL
კლიენტის დავალებით გადარიცხული თანხის უკან გამოთხოვა
40 USD + საკორესპოდენტო ბანკის საკომისიო (არსებობის შემთხვევაში)
 
საცალოდ შეძენისას
აშშ დოლარსა და ევროში გარანტირებული გადარიცხვის საკომისიო
ვალუტაში გადარიცხვის ტარიფს + 25 USD / EUR
 
საცალოდ შეძენისას
Standing Order რეგისტრაცია და მომსახურება
5 GEL
Direct Debit რეგისტრაცია და მომსახურება
5 GEL
 
საცალოდ შეძენისას

სეიფით სარგებლობის მინიმალური ვადა

14 დღე 

სეიფით სარგებლობის მაქსიმალური ვადა

შეუზღუდავი

სეიფის გასაღების დაკარგვის /დაზიანების საკომისიო

200 ლარი

მცირე სეიფი   (ცენტრალური ფილიალის გარდა)
1 დღე - 1 GEL, 1 თვე - 25 GEL
დიდი სეიფი (ცენტრალური ფილიალის გარდა) 1 დღე - 2.5 GEL, 1 თვე - 30 GEL
მცირე სეიფი 1 დღე - 1 GEL
საშუალო სეიფი 1 დღე - 1.5 GEL
დიდი სეიფი 1 დღე - 2.5 GEL
ექსტრა სეიფი
1 დღე - 3.5 GEL
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები