SMS ბანკი

SMS ბანკინგის მომსახურების მეშვეობით თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას საბანკო ანგარიშებზე განხორციელებული ტრანზაქციების, ანგარიშებზე განთავსებული თანხების, სხვადასხვა საბანკო პროდუქტების შესახებ, გაეცნობით ვალუტის კურსებს და შეძლებთ ცალკეული საბანკო ოპერაციების შესრულებას.

SMS შეტყობინებებს მიიღებთ ავტომატურად ან თქვენი მოთხოვნით.

ავტომატურად მიიღებთ შეტყობინებას:

 • ანგარიშებიდან თანხის გატანისა და გადარიცხვის შესახებ
 • ანგარიშებზე თანხის შეტანისა და ჩარიცხვის შესახებ
 • კონვერტაციების შესახებ
 • უარყოფილი/გაუქმებული ტრანზაქციების შესახებ
 • მუდმივი საგადახდო დავალებების სტატუსების შესახებ
 • სესხების დამტკიცების/დამტკიცებაზე უარის შესახებ
 • სესხების შენატანების შეხსენებაზე
 • სესხების ვადაგადაცილებების შესახებ
 • ბარათების დამზადებისა და ვადის გასვლის შესახებ
 • დეპოზიტების ვადის გასვლის/ვადის ავტომატურად გაგრძელების შესახებ
 • ერთჯერად კოდებს სისტემებში რეგისტრაციისა ან/და ოპერაციების განსახორციელებლად

თქვენი მოთხოვნით მიიღებთ შეტყობინებას:

 • ვალუტის გაცვლითი კურსების შესახებ (USD/EUR/GBP/RUR/GPY)
 • მიმდინარე და საბარათე ანგარიშებზე არსებული თანხების შესახებ
 • დეპოზიტებზე განთავსებული თანხების შესახებ
 • მიმდინარე სასესხო დავალიანებების შესახებ
 • ანგარიშებზე ინკასოს არსებობის შესახებ

თქვენი მოთხოვნით ასევე შესაძლებელია ბარათების დაბლოკვა.

ინფორმაციის მისაღებად ან ოპერაციის განსახორციელებლად ბრძანების სპეციალური კოდი უნდა გაიგზავნოს SMS ნომრებზე 1505, 91555 ან 595242424. კოდის გაგზავნა უნდა მოხდეს იმ ტელეფონის ნომრიდან, რომელიც ბანკშია დარეგისტრირებული. 

ბრძანების კოდი  

საბანკო ოპერაცია

?  

ყველა ბრძანება და მათი მნიშვნელობა

C  

ვალუტების გაცვლითი კურსები

B  

ბარათის დაბლოკვა (ოპერაცია 2 ეტაპიანია: თავდაპირველად ბრუნდება ბარათების ჩამონათვალი, კერძოდ მათი ნომრების ბოლო 4 ციფრი, რის შემდეგაც ბანკს უნდა გაეგზავნოს იგივე კოდი და დასაბლოკი ბარათის 4 ციფრი)

A  

საბარათე ანგარიშებზე არსებული ხელმისაწვდომი და დაბლოკილი თანხები (ბარათები იდენტიფიცირდება მათი ნომრების ბოლო 4 ციფრით)

AC  

მიმდინარე ანგარიშებზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხები

D  

სადეპოზიტო ანგარიშებზე განთავსებული თანხები

L  

მიმდინარე სასესხო დავალიანებები

 ანგარიშებზე ინკასოს არსებობა

NO    

სარეკლამო SMS-ების გათიშვა

SMS ბანკინგის რეგისტრაცია უფასო
SMS ბანკინგის ყოველთვიური მომსახურება

უფასო

დისტანციური ბანკინგის სხვა პროდუქტები

უკან დაბრუნება

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები