ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 3,1250 3,2050
USD RUR 69,9500 74,9500
USD AMD 450,0000 630,0000
USD CHF 0,8850 0,9450
USD TRY 8,5870 8,6870
EUR USD 1,1790 1,2090
EUR GEL 3,7060 3,8510
EUR RUR 80,5650 91,6900
EUR AMD 521,9720 770,2000
EUR CHF 1,0230 1,1640
EUR TRY 9,9360 11,6700
GBP USD 1,3760 1,4160
GBP GEL 4,3000 4,5380
GBP EUR 1,1170 1,2250
GBP RUR 93,4780 108,0480
GBP AMD 605,6340 907,6000
GBP CHF 1,1870 1,3720
GBP TRY 11,5280 13,7520
RUR GEL 0,0420 0,0460
AMD GEL 0,0050 0,0071
CHF GEL 3,3070 3,6215
CHF RUR 71,8910 86,2260
CHF AMD 465,7750 724,3000
CHF TRY 8,8660 10,9740
TRY GEL 0,3300 0,3730
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები