ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 3,1350 3,2250
USD RUR 71,8200 78,8200
USD AMD 461,3200 641,3200
USD CHF 0,9410 1,0010
USD TRY 6,7240 6,8240
EUR USD 1,0620 1,1120
EUR GEL 3,3830 3,5320
EUR RUR 75,1780 88,3000
EUR AMD 483,2860 720,8160
EUR CHF 0,9870 1,1280
EUR TRY 7,0630 8,2330
GBP USD 1,2020 1,2620
GBP GEL 3,7680 4,0700
GBP EUR 1,0670 1,2030
GBP RUR 83,7330 101,7500
GBP AMD 538,2860 830,6120
GBP CHF 1,0990 1,2990
GBP TRY 7,8660 9,4870
RUR GEL 0,0400 0,0450
AMD GEL 0,0049 0,0070
CHF GEL 3,1320 3,4272
CHF RUR 69,6000 85,6800
CHF AMD 447,4290 699,4290
CHF TRY 6,5390 7,9890
TRY GEL 0,4290 0,4790
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები