ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 2,9350 3,0050
USD RUR 60,4500 67,4500
USD AMD 445,0000 625,0000
USD CHF 0,9620 1,0220
USD TRY 5,6880 5,7880
EUR USD 1,0730 1,1230
EUR GEL 3,1980 3,3250
EUR RUR 65,2650 75,5680
EUR AMD 470,2940 707,4470
EUR CHF 1,0240 1,1580
EUR TRY 6,0680 6,9710
GBP USD 1,2120 1,2720
GBP GEL 3,5570 3,8220
GBP EUR 1,0700 1,1950
GBP RUR 72,5920 86,8640
GBP AMD 523,0880 813,1910
GBP CHF 1,1390 1,3310
GBP TRY 6,7500 8,0130
RUR GEL 0,0440 0,0490
AMD GEL 0,0047 0,0068
CHF GEL 2,8720 3,1237
CHF RUR 58,6120 70,9930
CHF AMD 422,3530 664,6170
CHF TRY 5,4500 6,5490
TRY GEL 0,4770 0,5270
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები