ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 3,1050 3,1750
USD RUR 67,8500 72,8500
USD AMD 450,0000 630,0000
USD CHF 0,8860 0,9460
USD TRY 9,5070 9,6570
EUR USD 1,1490 1,1790
EUR GEL 3,5900 3,7220
EUR RUR 76,3830 86,5580
EUR AMD 505,6340 759,5920
EUR CHF 1,0020 1,1340
EUR TRY 10,7490 12,7470
GBP USD 1,3570 1,3970
GBP GEL 4,2130 4,4350
GBP EUR 1,1320 1,2350
GBP RUR 89,6380 103,1400
GBP AMD 593,3800 905,1020
GBP CHF 1,1760 1,3510
GBP TRY 12,6140 15,1880
RUR GEL 0,0430 0,0470
AMD GEL 0,0049 0,0071
CHF GEL 3,2820 3,5835
CHF RUR 69,8300 83,3370
CHF AMD 462,2540 731,3270
CHF TRY 9,8260 12,2720
TRY GEL 0,2920 0,3340
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები