ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 2,7650 2,8950
USD RUR 25,6000 95,6000
USD AMD 432,0000 612,0000
USD CHF 0,9610 1,0210
USD TRY 17,5000 19,5000
EUR USD 0,9430 0,9730
EUR GEL 2,6240 2,7980
EUR RUR 23,2210 96,4830
EUR AMD 391,6420 621,7780
EUR CHF 0,8710 1,0330
EUR TRY 15,9030 24,9820
GBP USD 1,0480 1,0880
GBP GEL 2,8980 3,1500
GBP EUR 1,0360 1,2000
GBP RUR 25,6460 108,6210
GBP AMD 432,5370 700,0000
GBP CHF 0,9620 1,1630
GBP TRY 17,5640 28,1250
RUR GEL 0,0290 0,1130
AMD GEL 0,0045 0,0067
CHF GEL 2,7080 3,0120
CHF RUR 23,9650 103,8620
CHF AMD 404,1790 669,3330
CHF TRY 16,4120 26,8930
TRY GEL 0,1120 0,1650
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ვალუტის კურსები