ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 3,1400 3,2300
USD RUR 74,2700 81,2700
USD AMD 450,0000 630,0000
USD CHF 0,8910 0,9510
USD TRY 7,6860 7,7860
EUR USD 1,1470 1,1970
EUR GEL 3,6550 3,8110
EUR RUR 85,0000 97,7180
EUR AMD 507,6390 762,2000
EUR CHF 1,0080 1,1540
EUR TRY 8,7020 10,2170
GBP USD 1,2620 1,3220
GBP GEL 3,9630 4,2700
GBP EUR 1,0400 1,1680
GBP RUR 92,1630 109,4870
GBP AMD 550,4170 854,0000
GBP CHF 1,0930 1,2930
GBP TRY 9,4360 11,4480
RUR GEL 0,0390 0,0430
AMD GEL 0,0050 0,0072
CHF GEL 3,3020 3,6251
CHF RUR 76,7910 92,9510
CHF AMD 458,6110 725,0200
CHF TRY 7,8620 9,7190
TRY GEL 0,3730 0,4200
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები