ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 3,0550 3,1250
USD RUR 71,6000 76,6000
USD AMD 450,0000 630,0000
USD CHF 0,8950 0,9550
USD TRY 13,3040 13,8540
EUR USD 1,1140 1,1440
EUR GEL 3,4230 3,5530
EUR RUR 79,6050 88,8250
EUR AMD 496,0870 740,2080
EUR CHF 0,9800 1,1110
EUR TRY 14,5660 18,6020
GBP USD 1,3090 1,3490
GBP GEL 3,9990 4,2160
GBP EUR 1,1260 1,2320
GBP RUR 93,0000 105,4000
GBP AMD 579,5650 878,3330
GBP CHF 1,1450 1,3180
GBP TRY 17,0170 22,0730
RUR GEL 0,0400 0,0430
AMD GEL 0,0048 0,0069
CHF GEL 3,1990 3,4916
CHF RUR 74,3950 87,2900
CHF AMD 463,6230 727,4170
CHF TRY 13,6130 18,2810
TRY GEL 0,1910 0,2350
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები