ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 3,3850 3,4550
USD RUR 71,9300 76,9300
USD AMD 450,0000 630,0000
USD CHF 0,8780 0,9380
USD TRY 8,4440 8,5440
EUR USD 1,1930 1,2230
EUR GEL 4,0640 4,1990
EUR RUR 84,6670 95,4320
EUR AMD 527,7920 777,5930
EUR CHF 1,0330 1,1630
EUR TRY 9,9360 11,4730
GBP USD 1,3850 1,4250
GBP GEL 4,6880 4,9230
GBP EUR 1,1160 1,2110
GBP RUR 97,6670 111,8860
GBP AMD 608,8310 911,6670
GBP CHF 1,1910 1,3640
GBP TRY 11,4620 13,4510
RUR GEL 0,0440 0,0480
AMD GEL 0,0054 0,0077
CHF GEL 3,6090 3,9351
CHF RUR 75,1880 89,4340
CHF AMD 468,7010 728,7220
CHF TRY 8,8240 10,7520
TRY GEL 0,3660 0,4090
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები