ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 3,0650 3,1350
USD RUR 70,3900 75,3900
USD AMD 450,0000 630,0000
USD CHF 0,8750 0,9350
USD TRY 8,3940 8,4940
EUR USD 1,1710 1,2010
EUR GEL 3,6100 3,7440
EUR RUR 82,0450 91,3170
EUR AMD 515,7140 764,0820
EUR CHF 1,0080 1,1420
EUR TRY 9,6780 11,3110
GBP USD 1,3730 1,4130
GBP GEL 4,2080 4,4300
GBP EUR 1,1240 1,2270
GBP RUR 95,6360 108,0490
GBP AMD 601,1430 904,0820
GBP CHF 1,1740 1,3510
GBP TRY 11,2820 13,3840
RUR GEL 0,0410 0,0440
AMD GEL 0,0049 0,0070
CHF GEL 3,2780 3,5829
CHF RUR 74,5000 87,3880
CHF AMD 468,2860 731,2040
CHF TRY 8,7880 10,8240
TRY GEL 0,3310 0,3730
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები