ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 2,4200 2,4750
USD RUR 59,8900 66,8900
USD AMD 450,4600 630,4600
USD CHF 0,9710 1,0310
USD TRY 4,7670 4,8670
EUR USD 1,1360 1,1860
EUR GEL 2,7860 2,8990
EUR RUR 67,9510 80,5280
EUR AMD 506,5450 762,8950
EUR CHF 1,0930 1,2350
EUR TRY 5,3780 6,2080
GBP USD 1,2700 1,3300
GBP GEL 3,0730 3,2920
GBP EUR 1,0600 1,1820
GBP RUR 74,9510 91,4440
GBP AMD 558,7270 866,3160
GBP CHF 1,2060 1,4030
GBP TRY 5,9320 7,0490
RUR GEL 0,0360 0,0410
AMD GEL 0,0038 0,0055
CHF GEL 2,3470 2,5489
CHF RUR 57,2440 70,8030
CHF AMD 426,7270 670,7630
CHF TRY 4,5310 5,4580
TRY GEL 0,4670 0,5180
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები