ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 2,7050 2,7950
USD RUR 61,2800 68,2800
USD AMD 448,9600 628,9600
USD CHF 0,9810 1,0410
USD TRY 5,9970 6,0970
EUR USD 1,0910 1,1410
EUR GEL 2,9940 3,1450
EUR RUR 66,5330 78,6250
EUR AMD 482,9030 731,3950
EUR CHF 1,0510 1,2110
EUR TRY 6,4390 7,5970
GBP USD 1,2430 1,3030
GBP GEL 3,3620 3,6420
GBP EUR 1,0690 1,2160
GBP RUR 74,7110 91,0500
GBP AMD 542,2580 846,9770
GBP CHF 1,1800 1,4020
GBP TRY 7,2300 8,7970
RUR GEL 0,0400 0,0450
AMD GEL 0,0043 0,0062
CHF GEL 2,5980 2,8491
CHF RUR 57,7330 71,2280
CHF AMD 419,0320 662,5810
CHF TRY 5,5870 6,8820
TRY GEL 0,4140 0,4650
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები