ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 2,5850 2,6450
USD RUR 62,6500 69,6500
USD AMD 454,1300 634,1300
USD CHF 0,9290 0,9890
USD TRY 6,1720 6,2720
EUR USD 1,1530 1,2030
EUR GEL 3,0210 3,1420
EUR RUR 71,9290 84,9190
EUR AMD 520,8620 766,3410
EUR CHF 1,0610 1,2020
EUR TRY 7,0580 8,2250
GBP USD 1,2970 1,3570
GBP GEL 3,3530 3,5890
GBP EUR 1,0670 1,1880
GBP RUR 79,8330 97,0000
GBP AMD 578,1030 875,3660
GBP CHF 1,1780 1,3730
GBP TRY 7,8340 9,3950
RUR GEL 0,0370 0,0420
AMD GEL 0,0041 0,0058
CHF GEL 2,6140 2,8471
CHF RUR 62,2380 76,9490
CHF AMD 450,6900 694,4150
CHF TRY 6,1070 7,4530
TRY GEL 0,3820 0,4280
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები