ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 3,0250 3,0950
USD RUR 67,5600 74,5600
USD AMD 450,0000 630,0000
USD CHF 0,9090 0,9690
USD TRY 6,8150 6,9150
EUR USD 1,1110 1,1610
EUR GEL 3,4120 3,5420
EUR RUR 74,1740 86,3900
EUR AMD 494,4930 737,9170
EUR CHF 1,0020 1,1350
EUR TRY 7,5320 8,7030
GBP USD 1,2220 1,2820
GBP GEL 3,6970 3,9680
GBP EUR 1,0440 1,1630
GBP RUR 80,3700 96,7800
GBP AMD 535,7970 826,6670
GBP CHF 1,0860 1,2710
GBP TRY 8,1610 9,7490
RUR GEL 0,0410 0,0460
AMD GEL 0,0048 0,0069
CHF GEL 3,1220 3,4048
CHF RUR 67,8700 83,0440
CHF AMD 452,4640 709,3330
CHF TRY 6,8920 8,3660
TRY GEL 0,4070 0,4530
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები