ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 3,0350 3,1150
USD RUR 65,1700 72,1700
USD AMD 450,0000 630,0000
USD CHF 0,9320 0,9920
USD TRY 6,6620 6,7620
EUR USD 1,0940 1,1440
EUR GEL 3,3700 3,5100
EUR RUR 71,7020 83,5710
EUR AMD 488,4060 731,2500
EUR CHF 1,0080 1,1470
EUR TRY 7,2160 8,3770
GBP USD 1,2270 1,2870
GBP GEL 3,7240 4,0090
GBP EUR 1,0610 1,1900
GBP RUR 79,2340 95,4520
GBP AMD 539,7100 835,2080
GBP CHF 1,1140 1,3110
GBP TRY 7,9740 9,5680
RUR GEL 0,0420 0,0470
AMD GEL 0,0048 0,0069
CHF GEL 3,0590 3,3423
CHF RUR 65,0850 79,5790
CHF AMD 443,3330 696,3130
CHF TRY 6,5500 7,9770
TRY GEL 0,4190 0,4670
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები