ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 2,9300 3,0000
USD RUR 61,0000 68,0000
USD AMD 445,6000 625,6000
USD CHF 0,9690 1,0290
USD TRY 5,8580 5,9580
EUR USD 1,0760 1,1260
EUR GEL 3,2010 3,3280
EUR RUR 65,3270 77,3950
EUR AMD 477,7610 708,0850
EUR CHF 1,0340 1,1690
EUR TRY 6,2640 7,2030
GBP USD 1,2310 1,2910
GBP GEL 3,6070 3,8730
GBP EUR 1,0840 1,2100
GBP RUR 73,6120 90,0700
GBP AMD 538,3580 824,0430
GBP CHF 1,1650 1,3600
GBP TRY 7,0590 8,3830
RUR GEL 0,0430 0,0490
AMD GEL 0,0047 0,0067
CHF GEL 2,8470 3,0960
CHF RUR 58,1020 72,0000
CHF AMD 424,9250 658,7230
CHF TRY 5,5710 6,7010
TRY GEL 0,4620 0,5110
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები