უკან დაბრუნება სესხის კალკულატორი

{{calc.selectedLifeinsurance ? calc.selectedcurrency.lifeinsurance : '0'}} %
{{calc.selectedAutoInsurancePercent ? calc.selectedcurrency.autoInsurance : '0'}} %
{{calc.selectedRealEstateInsurance ? calc.selectedcurrency.realEstateInsurance : '0'}} %
საპროცენტო განაკვეთი
{{calc.selectedInterest | number:2}}%
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
{{calc.XIRR}}%
ყოველთვიური შენატანი
{{calc.monthlyPaymentForOneMonth | currency:"":2}}
საპროცენტო განაკვეთი
{{calc.selectedInterest | number:2}}%
სესხის თანხა
{{calc.selectedAmount | currency:"":2}}
მიმდ. ანგარიშის საკომისიო
{{calc.selectedCurrentAcountCommision}}
სესხის განაღდების/გადარიცხვის საკომისიო
{{calc.selectedPaymentFeePecent}}%
ავტო დაზღვევა
{{calc.selectedAutoInsurancePercent ? calc.selectedcurrency.autoInsurance : '0'}}%
ავტო გარიგების მომსხ. საკომისიო
{{calc.autoDealCommission}}
სესხის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო
{{calc.selectedLoanServiceCommision}}
ქონების დაზღვევა
{{calc.selectedRealEstateInsurance ? calc.selectedcurrency.realEstateInsurance : '0'}}%
სესხის მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო
{{calc.selectedLifeinsurance ? calc.selectedcurrency.lifeinsurance : '0'}}%
გაცემის საკომისიო (%)
{{calc.selectedServicFee}}%
შსს
{{calc.selectedcurrency.miaFee}}
დაჩქარებული წესით გაცემის საკომისიო
{{calc.mortgageFastCreditFeeSum}}
იპოთეკის მოხსნის საკომისიო
{{calc.mortgageCancellationFeeSum}}
საჯარო რეესტრი
{{calc.naprFeeSum}}
სესხთან დაკავშირებული სხვა ყოველთვიური ხარჯები
{{calc.selectedMonthlyExpense}}
სესხთან დაკავშირებული სხვა ერთჯერადი ხარჯები
{{calc.selectedOtherExpense}}
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
{{calc.XIRR}}%

* ყოველთვიური სავარაუდო შენატანების დასათვლელი კალკულატორი

N გადახდის თარიღი ძირი თანხა % დაზღვევა სესხის მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო დაზღვევა მიმდინარე ანგარიშის საკომისიო სხვა ყოველთვიური ხარჯები ჯამური ყოველთვიური შენატანი სესხის მომსახურების საკომისიო ნაშთი თვის ბოლოს
{{t.month}} {{t.paymentDate | date : 'dd.MM.yyyy'}} {{t.loan | currency:"":2}} {{t.percent | currency:"":2}} {{t.autoInsurance}} {{t.lifeIns}} {{t.realEstInst}} {{calc.selectedCurrentAcountCommision | currency:"":2}} {{calc.selectedMonthlyExpense | currency:"":2}} {{t.monthlyPaymentSum | currency:"":2}} {{calc.selectedLoanServiceCommision | currency:"":2}} {{t.balance | currency:"":2}}
ჯამი
 
{{calc.selectedAmount | currency:"":2}}
{{calc.monthlyPercentsSum | currency:"":2}}
 
 
 
{{calc.currentAcountCommisionSum | currency:"":2}}
{{calc.otherMonthlyPaymentsSum | currency:"":2}}
{{calc.monthlyPaymentsSum | currency:"":2}}
 
 
ვალუტის კურსები